Coornhert Lyceum
2022: Coornhert500  −  Coornhert Lyceum75

Het Coornhert Lyceum is opgericht in 1947 en bestaat in 2022  dus 75 jaar. Het is een school met ongeveer 1450 leerlingen en zo’n 175 medewerkers, van wie 120 docenten. De school is een CultuurProfielSchool, met veel aandacht voor kunst en cultuur op hoog niveau. Dit jaar krijgt de school de status van daltonschool.

Het Coornhert Lyceum voelt zich geïnspireerd door de belangrijkste denkbeelden van Coornhert. In het Coornhert500-jaar 2022 werken de Coornhert Stichting Haarlem en het Coornhert Lyceum intensief samen in een aantal projecten. Sommige zijn al elders op deze website genoemd.

Andere projecten zijn alleen bedoeld zijn voor leerlingen, docenten en andere medewerkers van het Coornhert Lyceum. Daarover hier onder meer.

Vanaf eind april
Tentoonstelling
Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590). Leven, werk en denkbeelden
Inleidende tentoonstelling
Plaats: Coornhert Lyceum
Data: medio maart tot 1 juni
Uitsluitend voor leerlingen en medewerkers Coornhert Lyceum

Tussen 1 sept. en 1 dec. 
Rondleiding door stadhuis
Plaats: stadhuiscomplex (hier werkte Coornhert ooit)
Datum: nader te bepalen 
Voor medewerkers Coornhert Lyceum. 

9 september
Terug in de drukkerij van Coornhert 
Druk zelf op een oude pers een tekst van Coornhert in zijn oude drukkerswerkplaats
Plaats: onderhuis Hoofdwacht, Grote Markt 17
Data: vrijdag 9 sept. tot  15.45 uur
Toegang: gratis
Uitsluitend voor leerlingen Coornhert Lyceum in het kader van rondje Haarlem CKV (Havo), met bezoek aan rest van de Hoofdwacht, o.a. Kenautentoonstelling in ‘Coornhertzaal’. 

Project: Scholieren in het spoor van Coornhert: de stem van de burger
In het kader van het Coornhert500-jaar 2022 organiseert het Coornhert Lyceum onder de kop ‘De stem van de burger’ een cultureel project, waarbij 34 leerlingen zelf aan het werk gaan, met het maken en drukken van linoleumsneden,  met als thema recente conflicten of issues m.b.t. uitsluiting en tolerantie, zoals vrouwenemancipatie, black lives matter, corona-demonstraties, Chinese onderdrukking, boerenprotesten, bestorming Capitool, Unmute Us. De techniek van linosnedes sluit aan bij een van de beroepen die Coornhert heeft uitgeoefend: dat van graficus. Ook inhoudelijk zijn er vele lijnen te trekken tussen onderwerpen die Coornhert aansneed en de actualiteit van vandaag. 

De (beste) resultaten – vaak werkstukken van hoog niveau − worden geëxposeerd in Museum Haarlem (opening 23 september 16.00). 

De Historische Vereniging Haerlem/werkgroep Jonge Muggen zal enkele prijzen beschikbaar stellen voor de beste kunstwerken van leerlingen, uit te reiken tijdens de opening van de tentoonstelling in Museum Haarlem.

Project: Voices of Tolerance
Het Coornhert Lyceum gaat met een aantal klassen deelnemen aan het Voices of Tolerance-programma van het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De kern van dit museum is een schuilkerk uit de zeventiende eeuw. Het museum wil niet alleen laten zien wat geloofsvrijheid en (in)tolerantie vroeger betekenden, maar probeert ook de geschiedenis aan het heden te koppelen. Het heeft daartoe voor jongeren een educatief programma: ‘Voices of Tolerance’ ontwikkeld met als doel een bijdrage te leveren aan het bevorderen van meer begrip voor religieuze diversiteit en sociale cohesie in onze samenleving. Katholieken mochten destijds hun geloof niet in het openbaar uitoefenen. Maar hoe vrij ben je als je je geloof en identiteit moet verbergen? Vandaag de dag zijn die vragen nog steeds belangrijk. Voices of Tolerance nodigt leerlingen uit hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit. Belangrijke onderwerpen waar jongeren van mening over kunnen verschillen. Hoe tolerant vinden jongeren de samenleving, elkaar en zichzelf? En wat zijn hun ervaringen daarmee?

Bij dit programma gaat het niet zozeer om kennisoverdracht van leraar naar leerling, of van museum naar bezoeker, maar om uitwisseling van ervaringen tussen jongeren onderling en jongeren en maatschappelijke partners.

Het programma omvat een speciale rondleiding van een klas in het museum. Tolerance-medewerkers stimuleren leerlingen zich uit te spreken over wat ze hebben gezien. Zowel tijdens als na de rondleiding. Een volgend onderdeel zijn twee creatieve workshops in de klas waarbij aansprekende rolmodellen met de leerlingen in gesprek gaan over cultuur, religie, seksuele geaardheid, identiteit en het omgaan met verschillen. De workshops worden afgesloten met een creatief product, zoals een rap, gedicht of foto, waarin de leerlingen hun stem laten horen. Ter voorbereiding wordt speciaal ontwikkeld lesmateriaal beschikbaar gesteld. Geïnteresseerde jongeren krijgen daarnaast de kans om hun boodschap over tolerantie verder vorm te geven in een verdiepingstraject. Zij worden de ‘voice’ en krijgen letterlijk een stem in het museum door mee te werken aan een expositie waarin zij zich verhouden tot het thema tolerantie. Dit programma-onderdeel bestaat uit meerdere masterclasses waarin wordt samengewerkt met kunstenaars en jongeren van andere scholen. Het onderdeel wordt afgesloten met de opening van de expositie in Museum Haarlem. Op de dag van de afsluiting gaan de ‘voices’ ook in gesprek met maatschappelijke sleutelfiguren en influencers om het geluid van hun generatie te laten horen.

Coornhert Lyceum: Missie en visie 
(bron: www.coornhert.nl)

Missie
“Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen. Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen. De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing.

Visie
De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo in een richting die het onderwijs op het Coornhert Lyceum voor fundamenteel nieuwe uitdagingen stelt. Dit betekent voor de school dat we in toenemende mate een lerende organisatie willen zijn, waarin het onderwijs zo is ingericht dat het de leerlingen werkelijk op weg helpt en ze ondersteunt in het vormen van hun toekomst.

Onze visie hebben we kort en bondig geformuleerd en nader uitgewerkt: ‘Coornhert. Vorm je toekomst.’ Daarin wordt uitgedrukt dat wij het voor de toekomst van onze leerlingen en van het Coornhert Lyceum zelf als brede schoolgemeenschap van cruciaal belang vinden om samen te werken en daarin het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene te vergroten.

Leerprestaties zijn belangrijk, maar de schooltijd is veel meer dan goede cijfers halen: het is tevens een tijd van persoonlijke ontplooiing en van culturele vorming. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. De school is trots op het talent van haar leerlingen.