Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum is opgericht in 1947 en bestond in 2022  dus 75 jaar. Het is een school met ruim 1400 leerlingen en zo’n 175 medewerkers, van wie 120 docenten. De school is een CultuurProfielSchool, met veel aandacht voor kunst en cultuur op hoog niveau. De school heeft sinds kort  ook de status van daltonschool.

 

Het Coornhert Lyceum voelt zich geïnspireerd door de belangrijkste denkbeelden van Coornhert. In het Coornhert500-jaar 2022 werkten de Coornhert Stichting Haarlem en het Coornhert Lyceum intensief samen in een aantal projecten.

Coornhert Lyceum: Missie en visie 
(bron: www.coornhert.nl)

Missie
“Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen. Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen. De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing.

Visie
De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo in een richting die het onderwijs op het Coornhert Lyceum voor fundamenteel nieuwe uitdagingen stelt. Dit betekent voor de school dat we in toenemende mate een lerende organisatie willen zijn, waarin het onderwijs zo is ingericht dat het de leerlingen werkelijk op weg helpt en ze ondersteunt in het vormen van hun toekomst.

Onze visie hebben we kort en bondig geformuleerd en nader uitgewerkt: ‘Coornhert. Vorm je toekomst.’ Daarin wordt uitgedrukt dat wij het voor de toekomst van onze leerlingen en van het Coornhert Lyceum zelf als brede schoolgemeenschap van cruciaal belang vinden om samen te werken en daarin het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene te vergroten.

Leerprestaties zijn belangrijk, maar de schooltijd is veel meer dan goede cijfers halen: het is tevens een tijd van persoonlijke ontplooiing en van culturele vorming. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. De school is trots op het talent van haar leerlingen.