Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Coornhert Stichting Haarlem voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 7 van de Uitvoeringsregeling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en wel als volgt:

a. de officiële naam luidt: Coornhert Stichting Haarlem en is gevestigd te Haarlem;

b. de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 69310335; het RSIN nummer is 857826980; het bankrekeningnummer van de stichting is NL12RABO 0324071795.

c. het postadres van de stichting is: Van Merlenlaan 19, 2101 GB Heemstede en het emailadres: e.h.huisman@hhwnotarissen.nl;

d. de doelstelling van de stichting zoals geformuleerd in de statuten, zoals herzien in de akte van 16 januari 2019, luidt:

1. het stimuleren van de kennis omtrent leven, werk en ideeën van de veelzijdige geleerde, kunstenaar en theoloog Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) met bijzondere aandacht voor zijn Haarlemse jaren en zijn betekenis voor Haarlem;

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

e. Het beleid van de stichting richt zich op het werven van geld voor het organiseren van evenementen omtrent Coornhert; de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) organiseren van een herdenking van het vijfhonderdste geboortejaar van Coornhert in het jaar 2022 en door het (mede)organiseren danwel (mede)produceren van evenementen en activiteiten, zoals lezingen, excursies, voorlichtingsmateriaal, publicaties, documentaire films, kranten- en tijdschriftartikelen, objecten, tekeningen, voorstellingen en alles wat binnen de grenzen van de wet aan het doel kan bijdragen;

f. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit 5 personen:
W.G.M. (Wim) Cerutti, voorzitter
E.H. (Edzo) Huisman, secretaris
L.J. (Bert) van Apeldoorn, penningmeester
 M.G.A. (Maria) van Vlijmen, lid
P. (Peter) van Wingerden, lid;

Het bestuur geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden;

g. Voor de werkzaamheden van de stichting wordt verwezen naar de jaarverslagen over 2017/2018, 2019, 20202021 en 2022 en naar de overige op de website vermelde gegevens;

h. Baten en lasten: Verwezen wordt naar de financiële stukken over de jaren 2017/2018, 2019, 20202021 en 2022.